Mer om floraövervakning

FLORAÖVERVAKNING I LANDSKAPET NORRBOTTEN

Omvärlden

Sverige har antagit internationella konventioner om artbevarande och biologisk mångfald. Inom EU har Sverige ansvar för utvalda arter och områden, t.ex. genom Art- och habitatdirektivet som handlar om säkerställande av den biologiska mångfalden, om artbevarande och bevarande av livsmiljöer, men också om ett europeiskt ekologiskt nätverk = Natura 2000. Nationellt upprättas bl.a. en rödlista genom artdatabanken i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen (SBF) m.fl. På många håll studeras den pågående globala klimatförändringen som ger återverkningar på bl a vegetationen.


Om floraväktarna i Sverige

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna gör här en stor insats för att underlätta för myndigheter, universitet m.fl. att få en överblick över situationen i landet. SBF (Margareta Edqvist) är nationell koordinator och rapporterar från ett 25-tal arbetsgrupper i landet. Man anordnar kurser och träffar, informerar såväl inåt som utåt. Ekonomiska resurser söks tillsammans med artdatabanken och fördelas i landet. Man uppmuntrar och stödjer regional och lokal verksamhet.


Vårt ansvar i Norrbotten

Gällande rödlista enligt ovan.

Länsstyrelsen: Natura 2000, åtgärdsprogram, naturreservat mm.

Kommuner: övergripande planering, naturreservat mm.

Landsting: visst ekonomiskt bidrag, t.ex till norrbottenfloran.

Föreningar: vår förening och FPLF (Föreningen Pite Lappmarks Flora) är de enda med floran som huvudintresse.


Vad gör en floraväktare?

Följer ”sina” arters utveckling genom återkommande besök.

Skriver rapport till floraväktarsamordnare och/eller direkt till artportalen.

Floraväktaren arbetar på ideell bas, är alltifrån naturintresserad till kunnig botanist.


Vad gör floraväktarna i Norrbotten?

Efter den stora inventeringsfasen av norrbottensfloran påbörjades floraväkteriet 2004. Efter en period av lägre aktivitet gjordes en omstart och vi har nu:


årliga träffar med planering för året

tydligare inriktning och mer omfattande verksamhet

samarbete med länsstyrelsen grundat på floraväktarunderlag från artportalen och SBF.

rapportering till SBF efter varje säsong och registrering av fynd på artportalen


Publicering sker i sammanfattad form i Nordrutan alternativt på hemsidan.


Resultat

* Norrbottensintressanta arter


Ny rödlista kom 2015. En del av de synpunkter vi lämnat har beaktats.

Resultat av floraväkteriet i Norrbotten 2014 >>


Vad händer framöver?


fortsatt inarbetning av uppgifter från norrbottensfloran

fortsatt koll av norrbottensintressanta arter

fortsatt samarbete med kommuner o länsstyrelsen

påbörja samarbete med trafikverket o skogsstyrelsen

påbörja samarbete med närstående föreningar


Vårt engagemang viktigt, vi är alla viktiga kuggar! Det ska vara roligt! Var och en floraväktar efter sin förmåga. Och vi vill engagera fler under trivsamma former.

Årtal

Antal floraväktare

Antal besökta platser

Antal kollade arter

2004-2011

13

85

17

2012

15

46

27

2013

14

51

14+12*

2014

18

76

21+9*