Floraövervakning

VÄXTER SOM BÖR FLORAVÄKTAS I NORRBOTTEN


Rödlistade arter

Akut hotad - CR

Rysskörvel, Chaerophyllum prescottii

Hänggräs, Arctophila fulva ssp. pendulina

Finnstjärnblomma, Stellaria fennica


Starkt hotad - EN

Småsvalting, Alisma wahlenbergii

Praktnejlika, Dianthus superbus

Finnklint, Centaurea phrygia

Ryssnarv, Moehringia lateriflora


Sårbar - VU

Finnros, Rosa acicularis

Ävjepilört, Persicaria foliosa

Strandviva, Primula nutans

Topplåsbräken, Botrychium lanceolatum

Röd trolldruva, Actaea erythrocarpa

Grönskära, Bidens radiata

Myrstarr, Carex heleonastes

Källgräs, Catabrosa aquatica

Nordslamkrypa, Elatine orthosperma

Bandnate, Potamogeton compressus

Uddnate, Potamogeton friesii

Knottblomster, Microstylis monophyllos


Missgynnad - NT

Norna, Calypso bulbosa

Guckusko, Cypripedium calceolus

Myrbräcka, Saxifraga hirculus

Lappranunkel, Ranunculus lapponicus

Bottnisk malört, Artemisia camprestis ssp. bottnica


Natura 2000-arter

Småsvalting

Hänggräs

Ryssnarv

Norna

Ävjepilört

Myrbräcka

Strandviva

Bottnisk malört

Guckusko

Lappranunkel


Utöver dessa har vi ett antal arter i Norrbotten som

är mycket ovanliga eller som vi vet för lite om.

Inom floraväktargruppen har vi tagit fram en lista

över arter som vi också försöker hålla ett öga på.

Den listan revideras successivt.

Vill du vara med och tipsa och påverka är du välkommen!

Skogsfru. Foto: Tommy Bystedt