Start

Sommarprogram 2024

Titta här på årets program! I juli har vi exkursioner i Råneå, Övertorneå och Seskarö! 

Lördag 3/8 har vi en kurs i Ängens ekologi. Info och anmälan här.

Du vet väl att du även kan delta i sommarens inventeringar? 

Har du själv förslag på exkursionsmål eller något som kan vara intressant för föreningen, så tar vi gärna emot. 

OBS! Har du tid att göra en insats och söka efter kärlväxter som kräver hänsyn eller skydd i Hertsölandet i Luleå ? Dessa behöver rapporteras i Artportalen. Mer info här!

Norrbottens flora omfattar 3 band.


Ängshaverrot. Foto: Hans Groth


LANDSKAPSFLORAN

Bokverket Norrbottens flora behandlar de 1659 vid utgivningen kända växterna i landskapet Norrbotten, men innehåller även beskrivningar av landskapets växtekologiska förutsättningar och av botaniska utflyktsmål. Den är resultatet av 20 års inventeringar och av genomgång av litteratur och herbariesamlingar. Inventeringarna har omfattat besök i 1354 rutor om 5 x 5 km och sammanlagt har mer än 340 personer deltagit i inventeringsarbetet.

Inventeringarna och sammanställningen av allt material till de tre volymerna på sammanlagt 1272 sidor har letts av botanikern Lennart Stenberg.


Norrbottens flora omfattar 3 band


Del I

I denna del behandlas den administrativa historien, klimatet och den geologiska grund som utgör vårt landskap. Andra kapitel behandlar människans historia och vilka som tidigare utforskat landskapets växtliv samt hur vår undersökning gått till. Det finns vidare kapitel om vegetationstyper och utbredningsmönster samt en sammanställning av äldre växtnamn på skilda dialekter och språk. Stor del av denna volym ägnas åt presentation av 121 botaniskt intressanta utflyktsmål. De valda platserna ligger fördelade över landskapet och visar många växtmiljöer som finns t ex naturskogar, myrar, älvar, kursudalar, källområden, berg, lågfjäll, kust, skärgårdsöar samt även kulturskapade miljöer som torrängar, gamla vallodlingar, slåttermyrar, byar, barlastplatser, gamla industrier och nya industritippar.


Del II

Här sammanfattas all nuvarande kunskap om floran i Norrbottens landskap. Under tjugo års tid har mer än 340 personer deltagit i inventeringen. Hela landskapet har genomsökts liksom litteraturen och muséernas herbariesamlingar. Tidigare var Norrbotten en av Sveriges sämst kända provinser idag är kunskapen däremot god. Alla kända växter idag (1659) presenteras med frekvens, första fynd, utbredning ofta med detaljerad karta, ekologi, exempel på kända växtmiljöer, status och ibland beskrivningar. För sällsynta arter sammanställs kommunvis de exakta växtplatserna. Boken är prydd av nästan 500 nytagna fotografier som visar arternas skönhet och mångfald samt landskapets stora variation.


Del III

I den här volymen lyfts fram de två vanligt förekommande men ofta helt okända växtsläktena fibblor och maskrosor. Här kombineras för första gången i Sverige bestämningsflorans beskrivningar och avbildningar med landskapsflorans beskrivningar av växtplatser och utbredningar, alltid med noggranna kartor. Under florainventeringens senare del gjordes stora framsteg och antalet kända arter i de båda släktena fördubblades. I Norrbotten känner vi idag 64 arter hökfibblor av fyra sektioner och 147 arter maskrosor av nio sektioner. Tio arter presenteras här i ord, kartor och bilder för allra första gången.


Vill du köpa Norrbottens flora?

Del I av Norrbottens flora kostar 150 kr.

Del II och lll är slut i de lager föreningen har och går alltså inte längre att köpa.

Förmedling av böckerna sker enklast genom kontakt med någon i styrelsen för Föreningen Norrbottens Flora.